Osaattori

Hur kunde ett jazzband och de äldre på en serviceenhet hitta varandra? Vad kunde en danskonstnär göra i en serviceenhet för äldre? Hur kunde personalen ha nytta av en gästande bildkonstnär? Vilka effekter har teater för människans välmående?

 

Dessa frågor diskuteras i det ESF-finansierade projektet Osaattori. Målet är att stärka konstnärernas arbetsmöjligheter och samtidigt erbjuda kultur och konst till serviceenheterna för äldre.
 
Många undersökningar och praktiska erfarenheter har visat att kultur och konst främjar välmående. Det talas mycket om att föra samman skapande branscher och äldreomsorgen, och det verkar finnas ett behov av en ny typ av verksamhet.
 
Samtidigt som en allt större del av befolkningen har det tråkigt på vårdhem så går konstnärer inom olika områden direkt från utbildning till arbetslöshet. I Osaattori uppmuntras yrkeskonstnärer att utvidga sitt kunnande och utveckla högklassiga tjänster för äldreomsorgen.
 
Fyra städer i samarbete

Helsingfors, Lahtis, Åbo och Jyväskylä deltar i Osaattori. I dessa städer försöker man genom utbildning få lokala aktörer, yrkesutövare inom skapande branscher, att aktivera sig inom kulturell äldreomsorg. Målet med städernas samarbete är att främja utbyte av god praxis och erfarenheter samt att utveckla kulturell äldreomsorg.

 

Delaktörer


Glaspalatsets Mediacenter Ab

Mannerheimvägen 22-24

00100 Helsingfors

tel. +358 9 6126 570

e-post: toimisti@lasipalatsi.fi

http://www.lasipalatsi.fi/

 

 

Helsingfors kulturcentral

Kalevagatan 6

00099 Helsingfors stad

e-post: kulttuuri@hel.fi

www.hel.fi/kulttuuri

 

Jyväskylä stads kulturtjänster

Matarankatu 6

40100 Jyväskylä

tel. 014 266 4039

kulttuuripalvelut@jkl.fi

http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut


 

Lahtis kulturcentral

Rauhankatu 2
15110 Lahtis

kulttuurikeskus@lahti.fi

http://www.lahti.fi/kulttuurikeskus

 

Åbo

Förvaltningen för välfärdssektorn
PB 670

20101 Åbo

tel. 02 266 2211

e-post: hyvinvointitoimiala@turku.fi
www.turku.fi

Förvaltningen för fritidssektorn
PB 248, 20101 Åbo
Besöksadress: Västra Strandgatan 1
tel. 02 330 000

e-post: vapaa-aikatoimiala@turku.fi

www.turku.fi/kulttuuri


 

Som konstnär inom äldreomsorgen

Kursen Taiteilijana vanhustyössä ("Som konstnär inom äldreomsorgen") behandlar konstnärens yrkesidentitet och konstskapande inom äldreomsorgen. Kursen ger kunskaper om ålderdomen och om äldreomsorgen i kommunerna. Dessutom behandlas publikkontakt och grunderna i entreprenörskap. Osaattoris uppgift är att uppmuntra konstnärer till företagsmässig verksamhet och därför handlar kursen mycket om entreprenörskap inom den skapande sektorn.

År 2012 arrangerades två kurser i Helsingfors och Jyväskylä. I Lahtis hölls den första kursen hösten 2012 och den andra inleds i augusti 2013. Också i Åbo har man hunnit ordna en kurs hösten 2012 och verksamheten fortsätter våren 2013.


 

Yrkesmänniskor inom äldreomsorgen

"Jag insåg hur enkelt vårdarbetet kan berikas"

Förutom för yrkeskonstnärer har en egen kurs arrangerats även för experter inom äldreomsorgen. Målet är att erbjuda dem självupplevda erfarenheter av konstens mångahanda betydelser och effekter. Förhoppningen är att kursen ska ge personalen idéer om hur konst kan användas i det egna arbetet.

I Helsingfors startade de första kurserna på Kasbergets åldringscentrum i februari 2012. Personalen fick bekanta sig med användningen av musik och konstbilder i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen under ledning av utbildarna Ava Numminen och Tuula Tenni från sångskolan LauluAvain och konstpedagog Satu Itkonen.

Våren 2013 har det ordnats kurser för yrkesmänniskor inom äldreomsorgen på Gustafsgårds åldringscentrum. Ledare för workshoparna är bildkonstpedagog Satu Itkonen och skådespelare-pedagog Harriet Abrahamsson.

I Jyväskylä ordnades de första kurserna våren 2012. Kurserna ordnades på långvårdsavdelningen i Korpilahti, med Tiina Mattila från företaget Musiikkituotanto Keys som utbildare. Temat för kursen för personalen på dagcentret Luhtisen päiväkeskus var tillämpningen av dans och kreativa rörelser. Utbildare var danslärare, koreograf och dansare Teija Häyrynen och danskonstnär Noora Nenonen.

De följande konstkurserna för omsorgspersonal inleddes i november 2012. Kursen för Jyväskylä stads dagcenterledare och personalen vid dagcentret Luhtisen päiväkeskus var delvis gemensam med kursen för konstnärerna. Utbildare var dans- och rörelseterapeuterna Auli Kurvinen och Katriina Hyvönen samt konstfostrare Raija Lundahl. Kurserna avslutas i april 2013.

I Åbo ordnades den första kursen hösten 2012 i Tallbackens åldringshem. Utbildare var Tarja Lapila, Teija Tikka och Andrea Vannucci, experter på film, bildkonst och fotokonst. Vårdare från Tallbackens åldringshem och Tranbackahemmet deltog.

 
Hösten 2012 ordnades workshopen Taidekuvan äärellä ("Inför konstbilden") i Tallbackens åldringshem med konstpedagog Satu Itkonen som utbildare. Personal från Tallbackens åldringshem, Tranbackahemmet, Kutomokoti och Smultronstället deltog.

I Lahtis behandlades musikens möjligheter i äldreomsorgen på två kurser för yrkesmänniskor inom äldreomsorgen hösten 2012. Tuula Tenni från LauluAvain var utbildare på kursen för personalen vid servicehemmet Lepolakoti. Mari Kätkä från företaget A Tempo Oy var utbildare för personalen vid servicehemmet Jalkarannan palvelutalo.

Våren 2013 ordnades Osaattoris sista kurser för yrkesmänniskor inom äldreomsorgen.


Konstnärliga uppträdanden i serviceenheter för äldre

I alla städer kör man igång pilotprojekt inom scenkonst, med förhoppningen att de ska etablera yrkeskonstens ställning inom den lokala äldreomsorgen. Samtidigt samlar man in information om hur de äldre och yrkesmänniskorna i äldreomsorgen förhåller sig till konstnärliga uppträdanden och om vilka effekter konst har i vardagen på en serviceenhet.

 

Teatergruppen Ilmi Ö vann anbudstävlingen i Helsingfors sommaren 2012. Julpjäsen Enää kilometri jouluun ("Endast en kilometer kvar till jul") uppfördes på 11 enheter för äldreomsorg i Helsingfors i december 2012. Ilmi Ö:s teaterturné förde ut teaterupplevelsen (inklusive kulisser) för att pigga upp seniorernas vardag. Upplevelserna och mötena under turnén förevigades i en fotobok som minne och skickades till varje enhet där pjäsen hade uppförts.

Det pilotprojekt som vinner anbudstävlingen i Helsingfors våren 2013 koncentreras till en enhet inom äldreomsorgen och det genomförs av Todellisuuden tutkimuskeskus ("Centret för verklighetsforskning"), ett kollektiv av yrkesmänniskor inom scenkonst.


I Åbo genomfördes 2012 två konstpilotprojekt i Tranbackahemmet och Tallbackens åldringshem. Pilotprojekten genomfördes av Turun sanataideyhdistys ("Åbo ordkonstförening") och Västra regionala danscentrum.

Dansfaddrar från Västra regionala danscentrum besökte Tranbackahemmet och Tallbackens åldringshem varje vecka i maj – augusti 2012. Med dansfadderverksamhet avses långvarigt arbete i en enhet inom äldreomsorgen. Faddrarna är yrkesdansare som är närvarande i enhetens vardag. De för med sig nya perspektiv och arbetssätt som i bästa fall också piggar upp rutinerna på arbetsplatserna. Under dansstunderna kan man märka hur rörelseminnen från det förflutna rätar ut ryggen eller lossar greppet om stöd. Genom rörelser kan äldre som lever med en minnessjukdom vara närvarande i stunden och röra sig tillsammans med andra.

Korvaruno är en metod som skapats av Turun sanataideyhdistys. En Korvaruno-dikt uppstår då ordkonstnären bygger upp en text i diktform av den äldres eller gruppens egna ord. Korvaruno-dikter kan också skapas med sådana äldre som med åren har fått svårt att producera tal. Även med äldre som saknar närminne eller har drabbats av afasi kan dikter skapas. Dikterna utformas på tumanhand eller i små grupper. Man börjar med att välja tema. Ordkonstnären ställer frågor eller leder berättelsen. Berättelsen antecknas ord för ord. Efter detta kan texten gallras och omformas till dikter.

I Jyväskylä inleddes ett konstpilotprojekt på långvårdsavdelningarna i mars 2013. Dansare Noora Nenonens och musikpedagog Antti Ikonens duo Pieni sydän ("Lilla hjärtat") uppträder på totalt 11 avdelningar.

 

Osaattori, ett utvecklingsprojekt för de skapande branscherna

Osaattori är ett projekt som ingår i utvecklingsprogrammet för skapande branscher och projektets uppgift är att utveckla arbetsorganisationer, anställd arbetskraft och företag samt öka företagandet.

Osaattori finansieras av Europeiska socialfonden och projektet administreras av Glaspalatsets Mediacenter Ab.

Osaattori avslutas i slutet av 2013.